หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU

หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

ดร. Astrid Kainzbauer ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร. Astrid Kainzbauer ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม www.mbanewsthailand.com

Advertisements