ดอกบัว (Lotus)

บัว” เป็นสัญลักษณ์ของ “พุทธศาสนา” ใช้เป็นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย เพื่อผูกพันจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ความเชื่อในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณกล่าวว่า ดอกบัวก็เหมือนกับคนเรานี้เอง ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น ก็เหมือนกับผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ซึ่งถือเป็นความหมายอันลึกซึ้ง และเป็นมงคลยิ่งนัก นอกจากนี้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยั่งเห็นสันดานของมนุษย์ว่าเปรียบประดุจดัง “ดอกบัว ๔ เหล่า” คือ

1. พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อเจอแสงอาทิตย์ก็สามารถเบ่งบานได้ทันที (อุคฆฏิตัญญู)

2. พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปจิตัญญู)

3. พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และ เข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

4. พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ)

Lotus

ดอกบัวที่เหี่ยวเฉาอยู่ท่ามกลางอกของพระพุทธรูป

เวลาหมุนเปลี่ยน สิ่งต่างๆก็เปลี่ยน แต่ศาสนาจะยังคงอยู่สืบไป

ฟาง-01 by you.

สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาหลายอย่างก็มีรูปร่างคล้ายดอกบัว

ทุกสิ่ง ต้องเริ่ม และดูแล

ฟาง-01 by you.

แม้กระทั่งกระดิ่งระฆังที่ส่งเสียงกระทบไปมา ถ้ามองดูดีๆแล้วก็คล้ายกับดอกบัวที่ควำ่อยู่

ฟาง-01 by you.

ฟาง-01 by you.

ดอกบัว เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพิธีการทางศาสนามากมาย และได้ถูกนำมาเป็นภาพสะท้อนการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี

ฟาง-01 by you.

ดอกบัวในมือ ที่มองด้วยตาไม่เห็น

ฟาง-01 by you.

ฟาง-01 by you.

ฟาง-01 by you.

ดอกบัวจึงถูกนำมาสักการะเพื่อแสดงถึงความนอบน้อม

ฟาง-01 by you.

แต่สุดทางนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็มีที่สิ้นสุด สิ่งเดียวที่คงเหลือ คือผลของการกระทำไม่ว่าดี หรือ ไม่ ก็ต้องมีสิ่งใหม่ที่เกิดตามมา

คลิกเพื่อดู Categories/Life ทั้งหมด

Advertisements